Schadefonds geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is in 1976 opgericht om een financiële tegemoetkoming aan mensen te geven die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf in Nederland met een ernstig psychisch of fysiek letsel als gevolg. Per jaar melden zich ongeveer 7.000 mensen bij het Schadefonds aan. De uitkering kan zijn voor nabestaanden of slachtoffers zelf. Veelal gaat het om mishandeling na geweld op straat, beroving of een ander misdrijf waaronder ook seksuele misdrijven. Het fonds probeert ingediende claims binnen 6 maanden af te ronden waarbij ook een oordeel aan de medisch adviseur wordt gevraagd. Deze aanvraag kan los van de strafzaak bij de Strafrechter worden ingediend.

Mr. J.P. OrneeSchadefonds geweldsmisdrijven
Lees verder

Buitengerechtelijke kosten.

Bij letselschaden laat naar schatting 95 % van de slachtoffers zich bijstaan door een juridisch adviseur dan wel een rechtsbijstandsverzekeraar, vakbond of een gespecialiseerde jurist in letselschaden. Aangezien de bepaling en afhandeling van een letselschade een ingewikkeld en tijdrovend proces is, is het voor slachtoffers of nabestaanden verstandig en prettig dit werk uit handen te geven aan een vertrouwde deskundige op dit gebied. De kosten van een deskundige, ook de kosten van een eigen medisch adviseur, vormen een schadepost welk op zich ook op de aansprakelijke verzekeraar verhaalbaar is. Dit is mogelijk op grond van het Hoge Raad arrest London & Lancashire versus Drenth gewezen op 3 april 1987, NJ 1988, 275.Voorwaarden zijn wel dat er een aansprakelijke partij moet zijn en deze kosten redelijk en noodzakelijk zijn.

Mr. J.P. OrneeBuitengerechtelijke kosten.
Lees verder

Wettelijke Rente

Een schuldschuldenaar die niet op tijd een schuld betaalt is in bepaalde gevallen rente verschuldigd aan zijn schuldeiser. Dit ook voor schadeverzekeraars jegens verkeersslachtoffers. De wettelijke rente is geregeld in de artikelen 199 en 120 van Boek 6 van ons Burgerlijk Wetboek. Deze rente bedraagt sinds 2011 3% op jaarbasis en wordt jaarlijks door de Overheid beoordeeld en is gekoppeld aan de gemiddelde rente op staatsobligaties. Zo nodig wordt de rente bij AMvB aangepast.

Mr. J.P. OrneeWettelijke Rente
Lees verder